BW29859

$130.00

CGSC: 7932
Genotype: F-, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, arcB41(del-ins,::FRT), Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514

SKU: 7932 Category:

Description

CGSC: 7932
Genotype: F-, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, arcB41(del-ins,::FRT), Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514