BW27551

$130.00

CGSC: 8148
Genotype: F-, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, Δ(qseB-qseC)1304, rph-1, Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514

SKU: 8148 Category:

Description

CGSC: 8148
Genotype: F-, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, Δ(qseB-qseC)1304, rph-1, Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514