BW26356

$130.00

CGSC: 7647
Genotype: F-, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, rph-1, ΔcyaA1403::kan, Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514

SKU: 7647 Category:

Description

CGSC: 7647
Genotype: F-, Δ(araD-araB)567, ΔlacZ4787(::rrnB-3), λ-, rph-1, ΔcyaA1403::kan, Δ(rhaD-rhaB)568, hsdR514